habarlar

 • Aquatal öý suwunyň hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýär

  Aquatal innowasiýa çözgütleri we ösen tehnologiýalar arkaly öý suwunyň hilini ýokarlandyrmaga bagyşlanýar.Öýlerde ulanylýan suwuň arassalygyna we howpsuzlygyna ünsi jemläp, Aquatal maşgalalaryň arassa, sagdyn we ajaýyp suwdan peýdalanmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýa st ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjy arkaly öý suwunyň hilini nädip ýokarlandyrmaly?

  1. Suw hapalaýjylaryny kesgitläň: Synagyňyz arkaly suw üpjünçiligiňiziň hiline düşüniň.Bu, suwuňyzda haýsy hapalaýjy maddalaryň bardygyny we haýsysyny süzmelidigini bilmäge kömek eder.2. Dogry suw arassalaýjysyny saýlaň: Suw arassalaýjylaryň dürli görnüşleri bar, üstünlik ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjylary üçin Layman gollanmasy - Düşündiňizmi?

  Ilki bilen, suw arassalaýjylara düşünmezden ozal käbir adalgalara ýa-da hadysalara düşünmeli: ① RO membranasy: RO ters Osmoz diýmekdir.Suwuň üstüne basyş edip, ondan ownuk we zyýanly maddalary bölýär.Bu zyýanly maddalara wiruslar, bakteriýalar, agyr metallar, galyndy ç ...
  Koprak oka
 • Suwuňyzy biliň - suwy saklaýar

  Köp adamlar suwuny elektrik geçirijisinden ýa-da şäher suw üpjünçiliginden alýarlar;Bu suw üpjünçiliginiň peýdasy, adatça, ýerli dolandyryş edarasynyň bu suwy agyz suwy görkezmelerine laýyk gelýän we içmek üçin howpsuz bolan ýagdaýynda suw arassalaýjy zawodyň bolmagydyr.Re ...
  Koprak oka
 • gyzgyn we sowuk iş stoly suw paýlaýjy

  Döwrebap amatly şertlerde amaly we köp taraplylygy bilen tapawutlanýan bir enjam ** gyzgyn we sowuk iş stoly suw paýlaýjy **.Bu ykjam, ýöne güýçli enjam öýlerde, ofislerde we beýleki sazlamalarda esasy zat boldy, gyzgyn we sowuk suwa derrew girmegi teklip edýär ...
  Koprak oka
 • RO Suw arassalaýjy bazaryň ösüşi 2024 |Sebitler, esasy oýunçylar, global täsirli faktorlar, paýlaşmak we ösüş derňewi, CAGR ýagdaýy we 2028-nji ýyla çenli ululyk derňewi boýunça täze döreýän tendensiýalar

  Giriş: Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde arassa we rahatlandyryjy suwa aňsatlyk bilen girmek indi rahatlyk däl-de, zerurlyk.Suw paýlaýjy, amatlylygy, saglyga peýdalary we çykdajylary tygşytlamagy üpjün edip, islendik öý hojalygyna ajaýyp goşundy bolup biler.Şeýle-de bolsa, dürli wariantlar bilen ...
  Koprak oka
 • gyzgyn we sowuk suw paýlaýjy

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde yssy we sowuk suwa derrew elýeterlilik islegi öýlerde we ofislerde suw paýlaýjy enjamlaryň giňden kabul edilmegine sebäp boldy.Gyzgyn we sowuk suw paýlaýjy enjamlar, dürli zerurlyklar üçin çalt çözgüt hödürleýän möhüm amatlylyga öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Jaýyň suw arassalaýjysynyň ähmiýeti

  Hapalaýjy maddalary aýyrmak: Çeçen suwunda bakteriýalar, wiruslar, parazitler, agyr metallar, pestisidler we hlor we ftorid ýaly himiki maddalar bolup biler.Suw arassalaýjy bu hapalaýjylary netijeli aýyrýar ýa-da azaldýar, suwy sarp etmek üçin howpsuz edýär.Saglygy goramak ...
  Koprak oka
 • Dünýä belli Aquatal suw arassalaýjy markasy

  Aquatal bilen tanyşdyrmak - dünýäni tupan bilen alan suw arassalaýjy marka!Acer togalagynyň dürli künjeklerinden janköýerleriň wepaly yzarlamagy bilen Aquatal, arassa, arassa suw gözleýänler üçin tiz saýlandy.Aquatal-y bazardaky beýleki suw arassalaýjylardan näme tapawutlandyrýar?...
  Koprak oka
 • Çuňňur suw arassalaýjysyny saýlamak: Deňeşdirme gollanmasy

  Suw astyndaky suw arassalaýjyny saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe parametr bar: 1. ** Suw arassalaýjynyň görnüşi: ** - Mikrofiltrasiýa (MF), Ultrafiltrasiýa (UF), Nanofiltrasiýa (NF) we birnäçe görnüş bar. Ters Osmoz (RO).Saýlanyňyzda filtraty göz öňünde tutuň ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjylary barada soraglar

  Kran suwuny göni içip bilerinmi?Suw arassalaýjy gurmak zerurmy?Zerur!Gaty zerur!Suw zawodynda suwy arassalamagyň adaty prosesi, garynlaşma, ýagyş, süzmek, dezinfeksiýa etmek üçin dört esasy ädimdir.Ozal suw zawody ...
  Koprak oka
 • Ters Osmoz (RO) Membrana Tehnologiýasynda Global Senagat tendensiýalary

  Ters osmoz (RO), ýokary basyşda ýarym geçirijilikli membrananyň üsti bilen suwy deionizasiýa etmek ýa-da arassalamak üçin bir prosesdir.RO membranasy hapalaýjylary we erän duzlary suwdan aýyrýan inçe süzgüç materialydyr.Poliester goldaw web, mikro gözenekli polisulfon ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/14